TAS (มกษ.) :

มาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ประเทศไทยกำหนดขึ้น สำหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น TAS (มกษ.) 9023, 9024, 9035, 9047 เป็นต้น